Retningslinjer for deltagelse i lag for

Sør Rogaland Brukshund Klubb 2011.

 

Alle betalende medlemmer i SBK har samme rettigheter til å delta på klubbens lag under
Norgesmesterskapet i Agility. Det er en forutsetning at ekvipasjen har deltatt på nok antall
lagkonkurranser og har oppnådd resultater som kvalifiserer til deltagelse.
Resultatene må være blant de 4 beste for å delta på lag nr 1, og blant de 8 beste for å delta
på lag 2 dersom klubben klarer å kvalifisere 2 lag.

For å kvalifisere lag for SBK må Agility gruppen helt fra starten av et nytt år
prioritere lagoppsettet på konkurranser får å oppnå deltagelse i NM og da helst for 2 lag.
Dette vil si at lagoppsettet på BEST I TEST vil innbefatte de 4 ekvipasjene som har størst
mulighet til å gå feilfrie løp. Når 2 eller 4 feilfrie løp er gjennomført settes det inn andre
ekvipasje r hvor fører har bekreftet at man reiser til NM for å delta  som på den måte også
kvalifiserer seg for deltagelse i NM i Agility.

For å være sikre på å kvalifisere lag til NM må laget i praksis ha to første plasser med feilfrie løp.
Dette gir plassiffer 2. For at den enkelte ekvipasje skal kvalifisere seg må ekvipasjen delta på
lagløp hvor laget ikke blir dårligere en nr 3  og ikke har over 15,99 feilpoeng og ekvipasjen må ikke DISKE.  
Diskede løp teller ikke for den enkeltes kvalifisering.

 

Interne retningslinjer for å delta på SBKs lag i NM:

1.     

De 8 beste løp er tellende for å fastsette hvem som skal delta på lag for SBK. Feilfrie løp gir 0 poeng
og alle løp med feil registreres den enkelte feilpoeng. Dersom en ekvipasje har 5 feilfrie
lagløp og 2 løp med 5 feil og 1 løp med 10 feil blir dette totalt 20 feil.
Skal ekvipasjen komme på lag 1 må 20 feil være blant de 4 beste ekvipasjene. Dersom
ekvipasjen ikke kommer med på lag 1 med disse resultatene vil den samme vurderingen
bli gjort for lag 2 dersom klubben har kvalifisert 2 lag.

 

2.     

Dersom en ekvipasje ikke har deltatt i 8 løp i løpet av året vil de løp som mangler bli
fastsatt til 30 feilpoeng pr løp og diskede løp er fastsatt til 30 feilpoeng.

 

3.     

Den enkelte ekvipasjes resultater teller uavhengig av lagets resultater og fra 2010 teller hunden
 ( Flere førere kan gå med samme hund )

På utvalgsmøte 8.1.2011 ble det endret til at flere førere kan gå med samme hund, men
resultatet teller for den enkelte fører og hund.

Dette vil si at dersom en annen fører en den vanlige / hundens eier blir dette ført
på den som går og ikke på den som eier eller går med hunden til vanlig

 

4.     

Den enkelte må på et tidlig tidspunkt gi beskjed om man blir med til NM dersom klubben
kvalifiserer lag 
(Selv om fører ikke har planer om å reise til NM har dette ingen betydning for deltagelse
på lag i løpet av året).

 

5.     

Dersom det er uavgjort mellom to eller flere ekvipasjer om deltakelse, så teller først antall feilfrie løp, deretter
antall løp med 5 feil.

Det sorteres da etter hvor mange resultater man har hatt som er feilfrie og deretter hvor mange resultater man har med 5 feil.

Skulle det fortsatt være poeng liket etter denne utregning prioriterer man den ekvipasje som har deltatt i flest lag i løpet avåret

 

Agility utvalget

2011