RESPITT KONKURRANSER
I
Sør Rogaland Brukshund Klubb.


Regler for 2011

Norsk Kennel Klubb har endret regler for agility pr 1. januar 2010 og
SBK har alltid fulgt disse regler med noen unntak blant annet at flere
førere kan gå med samme hund og at dommer, skrivere og tidtakere også kan
konkurrere.
I klubbens respitt konkurranser skal en ekvipasje rykke opp straks kravet er innfridd.

De viktigste endringene er at for å kunne rykke opp til klasse 2 må man gå 3 feilfrie i klasse 1 og for å rykke
opp i klasse 3 må man gå  5 feilfrie løp i klasse 2.

De opprykks napp man allerede har blir værende.

Standardtidene som tidligere var delt i samme klasse er nå den samme enten hunden
er liten, mellom eller stor.

Klasse 1 har en standardtid på 2,90 meter pr sekund
Klasse 2 har en standardtid på 3,20 meter pr sekund
Klasse 3 har en standardtid på 3.50 meter pr sekund
 

1.
RESPITTKONKURRANSER

  SBK avvikler  30. respitt konkurranser i kalenderåret, dette vil gå som  som 15 doble konkurranser
 etter oppsatt terminliste.
Til erstatning for de 6 konkurranser som ble droppet tar vi 2 helger med intensiv trening
.

Alle konkurransene i 2010 er satt opp på søndager med fremmøte kl 14 og start kl 14.30

I prinsippet skal det da arrangeres en vanlig Agility konkurranse og en 
hoppkonkurranse hver konkurranse dag.

Respitt konkurransene er en konkurranseform hvor nybegynnere kan konkurrere 
på linje med erfarne ekvipasjer.
Ved hyppige konkurranser kan nybegynneren og de videregående lære av sine feil i
konkurransesammenheng og dermed arbeide med de feil som oppstår på treningen.

Det er utarbeidet en terminliste for hele året. Konkurransene blir avholdt etter denne, 
men det kan bli forandringer dersom været ikke tillater konkurranser eller spesielle 
forhold tilsier at en konkurranse må flyttes.

Siden vi i 2009 har satt fremmøte til kl 14 kan det fra tid til annen kollidere med kurser
og da må respitten flyttes til kl 15.


Dette avgjøres av Agility utvalget.


Ønsket og håpet er at de nye også vil være med på banebygging, skriving, tidtaking m.m.

De nye utøverne kan lære mye av dette og de vil bli fortere kjent med oss andre 
og selvsagt kan de være med på å BRIFE når banene er ferdigbygge.

Dersom nye utøvere velger å trene når konkurransen går på en ukedag må dette gjøres på 
banen lengst vekke fra klubbhuset.

Det er også viktig at alle møter frem i god tid for å være med på banebygging.
Dette er ikke en konkurranseform hvor enkelte kan forvente å komme til DUK OG DEKKET BORD.

Alle må være med å ta et tak under banebygging, tidtaking, skriving og dømming


2.
DELTAGERE

Alle betalende medlemmer av klubben, Sør Rogaland Brukshund Klubb kan delta i klubbens
respitt konkurranser.

Forandring fra NKK`s regler er at både dommer, skriver og eventuelt ring sekretær kan delta i konkurransen.

Det tillates også at flere førere kan gå med en og samme hund.
 

3.
DELTAGERBERETTIGEDE HUNDER

Respitt konkurransene er åpen for alle hunder over 12 måner hvor fører er medlem av klubben.

Imidlertid skal store hunder som offisielt konkurrerer i klasse 3
mellom 12 og 18 måner gå på lave hindre tilpasset mellomhunder.

Tisper med løpetid kan delta men denne må ligge i bilen eller
annen egnet sted frem til start og den må starte sist i hver
konkurranse. Etter løpet må hunden igjen vekk fra banen
og komme tilbake som siste hund i neste løpet.

SBK har intet ansvar for de deltagende hunder eller skade de måtte forvolde.


4.
PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgiften for 2010 er som tidligere kr. 250,- pr. ekvipasje for hele kalenderåret  
eller kr. 30 pr. konkurranse.

Det vil bli gitt rabatt til førere som har flere hunder.
Det blir da kr.250,- for første hund, kr.150,- for den andre hunden og kr.50,- for påfølgende hunder.

Dersom flere ønsker å gå med same hund, eller med en annens hund må vedkommende  
betale same avgift som nevnt ovenfor.

De som ønsker å betale avgift for hele 2010 betaler dette direkte inn
på klubbens konto til

Sør Rogaland Brukshund Klubb
Vassåsveien 50
4016 STAVANGER

Konto nr. 3280.10.38793

Merk innbetalingen med: Respitt 2011 og hundens eller hundenes navn.

5.
PÅMELDING

Påmelding skjer ved oppmøte og prøv derfor å komme minst en halv time før start da 
alle må være med på å bygge banen.

6.
KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse liten:
For hunder under 35  cm skulderhøyde


Klasse mellom:
For hunder f.o.m 35 og mindre en 43 cm skulderhøyde

Klasse stor:
For hunder f.o.m  43 cm skulderhøyde

Deltageren må melde på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange 
hunden kontrollmålt
Hund som har deltatt i klasse stor kan ikke senere delta i mindre klasser

Agility klasse 1:

Alle nybegynnere og  hunder som ikke 3 ganger har har gått feilfritt
og da med 0 feilpoeng.
Straks hunden 3 ganger har gått feilfrie løp  rykker hunden opp i klasse 2

Opprykk gjelde kun på klubbens respitt konkurranser
 

Agility klasse 2:

Hunder som nå deltar i klasse 2 i både agility og hopp starter i denne klassen.
Videre vil hunder som ikke har gått 5 feilfrie løp i klasse 2
gå i denne klassen.

Straks hunden 5 ganger har gått feilfrie løp rykker ekvipasjen opp i klasse 3.

Opprykk  gjelder kun på klubbens respitt konkurranser.

Agility klasse 3:

Hunder som nå deltar offisielt i klasse 3 i både agility og hopp starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 5 ganger har gått feilfrie løp i klasse 2 rykke opp og deretter delta i klasse 3.

Opprykk gjelder kun på klubbens respitt konkurranser. 

I SBK`s respittregler rykker en hund opp straks kravet er innfridd
og fører kan ikke selv bestemme når opprykk skal finne sted.

Hund som har deltatt i høyere klasse kan ikke senere delta i lavere klasse.

7.
PREMIERING

Det premieres etter årets slutt med 1/4 av deltagende ekvipasjer
gjennom hele året.

8.
DISKVALIFIKASJON-VEGRING-BANEFEIL

Her følger vi NKK`s regler hvor deltagere blir disket ved 3 vegring.

9.

DØMMING, ØYNE SOM SER, TIDTAKING, SKRIVING

Dømmingen går på omgang sånn at alle kan lære seg dette. Uerfarne førere som ønsker
å begynne å dømme respitt må først få en god opplæring.
Det må være 1 dommer, 1 eller 2 tidtakere samt 1 skriver.

Dømming

Dommer må dømme etter de retningslinjer som gjelder. Det er viktig at dommer etter løpet
kontakter skriver og forvisser seg om at det han/hun har dømt virkelig kommer på skriverskjemaet.
Det er viktig at dommer dømmer det han/hun ser og ikke lar seg påvirke av andre forhold.

Dommer må aldri dømme feil / vegring m.m dersom han / hun ikke er i korrekt posisjon
og er helt sikker på at det virkelig er en feil / vegring.

Endring av reglene i utvalgsmøte 8.9.2010

Dommer skal sørge for at vanskelighetsgraden er den samme enten man har en liten, en mellom
eller en stor hund ved at vanskelighetsgraden er den samme for alle størrelser.

Dersom dommer velger å sette pinnene på hopp hindrene i klasse liten på LAVESTE HØYDE skal det samme forholdet
også gjelde for klasse mellom og for klasse stor.
Velger man å bruke høyeste tillate høyde på liten skal dette også gjelder for mellom og stor.

Dersom dommer velger å ha høydeforskjell på noen hindre skal også dette gjelde for alle klasser.

Dommer har ikke fullmakt til å endre denne retningslinje.

Øyne som ser.

Den som har denne oppgaven må ikke konsentrere seg om hunden, men kun konsentrere
seg om dommeren og gi de opplysningene om vegring, feil eller disk videre til skriveren.

Øynene skal ikke gi andre observasjoner til skriver, KUN DET DOMMEREN DØMMER.

Tidtaking

Dersom vi ikke bruker det elektroniske tidtaker systemet skal det være 2 tidtakere. Det er viktig
at disse står plassert på banen sånn at de har full kontroll når hunden passerer det
første hinderet og likeså nå hunden passerer mål. Dersom det er avvik på tiden mellom tidtakerne
skal den laveste tid noteres. Konferer gjerne med dommer dersom avviket er stort.

 

Skriver

Skriver skal kun notere de feil dommeren dømmer og ikke skrive noe som ikke er dømt. Etter
endt løp vil dommeren komme og partene må konferere om at eventuelle feil er notert,
at tiden er notert før man roper opp neste ekvipasje til start.
 

10.

Løpet

Det ble i 2009 innført at når man sorterer startrekkefølgen i konkurransene  skal man benytte siste resultatliste
og først starter ekvipasjer som ikke tidligere har deltatt og deretter den dårligste og så videre sånn at helt til slutt
starter den ekvipasje som leder respitten trekkes før start etter
at alle påmeldinger er ferdigskrevet.

For at den enkelte skal få best mulig utbytte av klubbens respitt konkurranser vil vi også for
2010 sesongen innføre noen forbedringer som vil komme utøverne tilgode.

En ekvipasje som under løpet får problemer med kombinasjoner eller finner ut etter løpet
at noe  burde vært gjort annerledes har vedkommende ekvipasje tid til rådighet
og krav på hjelp av de andre deltakerne for å finne løsning på problemet som oppsto etter
at alle ekvipasjer har gått og før ny bane bygges.
.
Det er da viktig å gjennomføre feilrettingen med til dels samme fart som under selve løpet.

Vi bør også etter første konkurranse avsette tid dersom noen fortsatt har lyst til å prøve banen
eller noen kombinasjoner for å få ting til å gli bedre mellom hund og fører.

Det er derfor av største viktighet både for hund å fører at man til slutt sitter igjen med
en positiv opplevelse av konkurransen og banen og at innstillingen til slutt er:

DETTE GREIDE VI MEGET BRA !
 FASTSETTING AV STANDARDTID

Før start skal dommeren måle opp banen og standardtid skal utregnes for de forskjellige
klassene helt etter tidene for den enkelte klasse beskrevet under.

Det skal ikke gjøres avrundinger for noen av klassene og 2 desimaler skal benyttes.


Agility og hopp klasse 1:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra  100 til 200 meter.

Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på

2.9 meter pr. sekund

for hunder i klasse 1, liten, mellom og stor.

Samme omregning brukes også for hopp løpet selv om NKK`s standardtider er strengere

 Agility og hopp klasse 2:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.

Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på

3.2 meter pr. sekund

for hunder i klasse 2, liten, mellom og stor.

Samme omregning brukes også for hopp løpet
selv om NKK`s standardtider er strengere

 


Agility og hopp klasse 3: 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.

Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på

3.5 meter pr. sekund

for hunder i klasse 3, liten, mellom og stor.

Samme omregning brukes også for hopp løpet
selv om NKK`s standardtider er strengere
 


Formålet med klubbens respitt konkurranser !

Formålet med klubbens respitt konkurranser er at nybegynnere skal konkurrere og 
ha mulighet til å vinne løp selv om langt mer erfarne hunder og førere deltar.

Ut fra flere års erfaring og betydelig statistikk viser det seg at nåværende standardtider
på de forskjellige klasser er så rettferdig som det kan bli og fortsatt får en nybegynner den gode følelsen av å
vinne og mer erfarne førere må skjerpe seg ytterligere.

Når en klasse 1 ekvipasje har gått tre  løp med 0 feilpoeng
rykker ekvipasjen
umiddelbart opp i klasse 2 i klubbens respitt konkurranser.

Dette gjøres for at andre klasse 1 ekvipasjer skal ha mulighet til å vinne og den ekvipasje
som rykker opp må skjerpe seg ytterligere for å gjøre de bra i klasse 2 og få en videre fremgang.

Når en ekvipasje har hatt 5 resultater med 0 feilpoeng
rykker ekvipasjen
umiddelbart opp i klasse 3 i klubbens respitt konkurranser.

Dette gjøres for at andre klasse 2 ekvipasjer skal ha mulighet til å gjøre det bra og den ekvipasje
som rykker opp må skjerpe seg ytterligere for å vinne i klasse 3 
og dermed få en videre fremgang.

Forskjell i tider for de forskjellige klasser.

 Med de nye standardtider som ble innført fra 1.1.2010 etter endring i NKK
må en klasse 3 liten, mellom eller stor hund på en 142 meters bane gå:

8,39 sekunder hurtigere en klasse 1 hund i liten, mellom eller stor

3,80 sekunder hurtigere en en klasse 2 hund i liten, mellom eller stor

Det aller viktigste innen agility og respitt er å gå feilfritt og hurtigst mulig gjennom banen.


GENERELT


Konkurransen følger kalenderåret ( 1.1 - 31.12 )
Alle oppsatte konkurranser teller
Hver ekvipasjes 15 beste resultater teller.
50 bonuspoeng gis for feilfrie løp.
1 bonuspoeng gis for hver deltager.

Plasserings poeng blir gitt etter følgende tabeller:

1.plass 100 poeng   2.plass  80 poeng 3.plass  60 poeng 4.plass   50 poeng 5.plass 40 poeng
6.plass 30 poeng 7.plass 20 poeng 8.plass 15 poeng 9.plass 10 poeng 10.plass 5 poeng


             Ved poenglikhet ved årets slutt vil vi skille på følgende måte:
- Høyest enkelt poeng sum
- Flest 1. plasser, så 2.plasser o.s.v

 

Det er viktig at den enkelte blir evaluert etter hvert løp og at de feil som gjøres  blir
kommentert og at løsningsforslag blir fremlagt.

Det vil også bli filmet endel fra konkurransene og på den måte kan
hundeeieren se de feil som gjøres og eventuelt lettere rette på feilene.

Dersom dette har interesse og du ønsker å være med eller har noen spørsmål,

kontakt Jan Haukeland tlf 51 88 15 81  mobil 906 60027

eller send en meil til:
kihauk@online.no


 

Sør Rogaland Brukshund klubb
Agility utvalget

2011