RESPITT KONKURRANSER
I
Sør Rogaland Brukshund Klubb.


Regler for 2007


 

Agility utvalget har før 2004 sesongen vedtatt å forandre reglene for respitt konkurransene i klubben.

Endringen går i korthet ut på at vi følger NKK`s regler for  agility konkurranser med noen forandringer tilpasset vår klubb.

Før 2003 sesongen ble det besluttet at også rene hopp konkurranser skal innlemmes  vårt konkurranse program.
Dette vil si at på dager med flere en en konkurranse vil den ene gå som en ren hoppkonkurranse.

For hopp konkurranser blir det ikke innført egne standardtider samsvarende med  NKK sine standardtider, men vi vil benytte de samme omregninger både for agility og for  rene hoppkonkurranser.

Dette blir gjort da vi mener at NKK`s standardtider for hopp var satt opp med meget 
strenge marginer og de aller fleste ville få tidsfeil.

Med vår omregning vil allikevel den ekvipasje med best tid under standardtid bli vinneren, men det vil ikke bli så mange ekvipasjer som får tidsfeil

1.
RESPITTKONKURRANSER

  SBK avvikler  35 respitt konkurranser i kalenderåret, dette vil gå som  som 17 doble konkurranser
 og en enkelt konkurranse helt i slutten av 2006 etter oppsatt terminliste.

 

I prinsippet skal det da arrangeres en vanlig agility konkurranse og en 
hoppkonkurranse hver konkurranse dag.

Respitt konkurransene er en konkurranseform hvor nybegynnere kan konkurrere 
på linje med erfarne ekvipasjer.
Ved hyppige konkurranser kan nybegynneren og de videregående lære av sine feil i konkurransesammenheng og dermed arbeide med de feil som oppstår på treningen.

Det er utarbeidet en terminliste for hele året. Konkurransene blir avholdt etter denne, 
men det kan bli forandringer dersom været ikke tillater konkurranser eller spesielle 
forhold tilsier at en konkurranse må flyttes.

Dette avgjøres av agility utvalget.

Konkurransene om søndagene blir kl 16,30 med fremmøte fra kl 16

Konkurransene i uke dager blir kl 18.30 med fremmøte fra kl 18

Konkurransene i uke dager er flyttet frem til kl 18.30 og dette er gjort for at vi skal få 
bedre kontakt med klubbens nybegynnere.

Ønsket og håpet er at de nye også vil være med på banebygging, skriving, tidtaking m.m.

De nye utøverne kan lære mye av dette og de vil bli fortere kjent med oss andre 
og selvsagt kan de være med på å BRIFE når banene er ferdigbygge.

Dersom nye utøvere velger å trene når ukedag`s konkurransen går må dette gjøres på 
banen lengst vekke fra klubbhuset.

Det er også viktig at alle møter frem i god tid for å være med på banebygging.
Dette er ikke en konkurranseform hvor enkelte kan forvente å komme til DUK OG DEKKET BORD.

Alle må være med å ta et tak under banebygging, tidtaking, skriving og dømming


2.
DELTAGERE

Alle betalende medlemmer av klubben, Sør Rogaland Brukshund Klubb kan delta i klubbens respitt konkurranser.

Forandring fra NKK`s regler er at både dommer, skriver og eventuelt ring sekretær kan delta i konkurransen.

Det tillates også at flere førere kan gå med en og samme hund.
 

3.
DELTAGERBERETTIGEDE HUNDER

Respitt konkurransene er åpen for alle hunder over 12 måner hvor fører er medlem av klubben.

Imidlertid skal store hunder som offisielt konkurrerer i klasse 3
mellom 12 og 18 måner gå på lave hindre tilpasset mellomhunder.

Tisper med løpetid kan delta men denne må ligge i bilen eller
annen egnet sted frem til start og den må starte sist i hver
konkurranse. Etter løpet må hunden igjen vekk fra banen
og komme tilbake som siste hund i neste løpet.

SBK har intet ansvar for de deltagende hunder eller skade de måtte forvolde.


4.
PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgiften for 2006 er satt til kr. 250,- pr. ekvipasje for hele kalenderåret  
eller kr. 30 pr. konkurranse.

Dette betales kontant ved påmelding for førere som ikke har betalt års kontingent.

Det vil bli gitt rabatt til førere som har flere hunder.
Det blir da kr.250 for første hund, kr.150 for den andre hunden og kr.50 for følgende hunder.

Dersom flere ønsker å gå med same hund, eller med en annens hund må vedkommende  
betale same avgift som nevnt ovenfor.

De som ønsker å betale avgift for hele 2006 betaler dette direkte inn
på klubbens konto til

Sør Rogaland Brukshund Klubb
Postboks 5513
4081 STAVANGER

Konto nr. 3280.10.38793

Merk innbetalingen med respitt 2007 og hundens eller hundenes navn.

Ta med kvittering for registrering av betalingen

5.
PÅMELDING

Påmelding skjer ved oppmøte og prøv derfor å komme minst en halv time før start da 
alle må være med på å bygge banen.

6.
KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse liten:
For hunder under 35  cm skulderhøyde


Klasse mellom:

For hunder f.o.m 35 og mindre en 43 cm skulderhøyde

Klasse stor:
For hunder f.o.m  43 cm skulderhøyde

Deltageren må melde på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange 
hunden kontrollmålt
Hund som har deltatt i klasse stor kan ikke senere delta i mindre klasser

Agility klasse 1:
Alle nybegynnere og  hunder som ikke 3 ganger har blitt blant de
3 beste i klasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng.

Dette gjelder kun på klubbens respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste med maksimum
5,99 feilpoeng rykker hunden opp i klasse 2

Agility klasse 2:
Hunder som nå deltar i klasse 2 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 med maksimum 5.99
feilpoeng, men som ikke 3 ganger har blitt de 3 beste i klasse 2 med
maksimum 0,00 feilpoeng gå i klasse 2.

Dette gjelder kun på klubbens respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum 0,00  
feilpoeng rykker hunden opp i klasse
3

Agility klasse 3:
Hunder som nå deltar offisielt i klasse 3 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum  
0,00 feilpoeng deretter delta i klasse 3.

Dette gjelder kun på klubbens respitt konkurranser. 

( Offisielle konkurranser utgår, se under)


På møte i utvalget i januar 2006 ble det besluttet at resultater som er oppnådd i offisielle konkurranser ikke teller med i opprykk i respitt konkurranser i klubben med teksten under:

 

Det ble til slutt enighet om å endre reglene for respitt som følger:

1.      Bare resultater i respitt skal telle for opprykk.

2.      Det tillates ikke å starte i lavere klasse i respitt enn i offisielle konkurranser.

Reglene for å beregne resultater fra respitt endres ikke.  


På møte i utvalget i mars 2007 ble følgende endringer vedtatt:

1. Det skal bygges enklere baner og da ikke vanskeligere en klasse 2 baner.

2. Ordningen med felt dommer faller bort.

3. Startrekkefølgen trekkes før start.


I SBK`s respittregler rykker en hund opp etter de gamle reglene
og fører kan ikke selv bestemme når opprykk skal finne sted.

Hund som har deltatt i høyere klasse kan ikke senere delta i lavere klasse.

7.
PREMIERING

Det premieres etter årets slutt med 1/4 av deltagende ekvipasjer
gjennom hele året.

Premiene blir gravert med plass og tekst / årstall.

Videre vil vinneren i hver respitt konkurranse få en premie for innsatsen.

8.
DISKVALIFIKASJON-VEGRING-BANEFEIL

Her følger vi NKK`s regler hvor deltagere blir disket ved 3 vegring.

9.
Dømmingen går på omgang sånn at alle kan lære seg dette.
Det må være 1 dommer, 1 tidtaker samt 1 skriver.

10.

Løpet

For at den enkelte skal få best mulig utbytte av klubbens respitt konkurranser vil vi også for
2006 sesongen innføre noen forbedringer som vil komme utøverne tilgode.

En ekvipasje som under løpet får problemer med kombinasjoner eller finner ut etter løpet
at noe  burde vært gjort annerledes har vedkommende ekvipasje tid til rådighet
og krav på hjelp av de andre deltakerne for å finne løsning på problemet som oppsto før
neste ekvipasje starter.
Det er da viktig å gjennomføre feilrettingen med til dels samme fart som under selve løpet.

Vi bør også etter første konkurranse avsette tid dersom noen fortsatt har lyst til å prøve banen
eller noen kombinasjoner for å få ting til å gli bedre mellom hund og fører.

Det er derfor av største viktighet både for hund å fører at man til slutt sitter igjen med
en positiv opplevelse av konkurransen og banen og at innstillingen til slutt er:

DETTE GREIDE VI MEGET BRA !
 

Vi vil også i 2006 sesongen bruke klubbens kamera for å filme de fleste løperne og her vil det da
bli mulighet for etter konkurransen å granske sitt eget løp for å lete etter forbedringer man kan arbeide med under senere treningerFASTSETTING AV STANDARDTID

Før start skal dommeren måle / skritte opp banen og standardtid skal utregnes for de forskjellige klassene helt etter tidene for den enkelte klasse beskrevet under.

Det skal ikke gjøres avrundinger for noen av klassene og 2 desimaler skal benyttes.


Agility og hopp klasse 1:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra  100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:

Klasse liten: 2.25 meter / sek
Klasse mellom: 2.35 meter / sek
Klasse stor: 2.50 meter / sekAgility og hopp klasse 2:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.50 meter / sek
Klasse mellom: 2.60 meter / sek
Klasse stor: 2.75 meter / sek


Agility og hopp klasse 3: 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.75 meter / sek
Klasse mellom: 2.85 meter / sek
Klasse stor: 3.00 meter / sek


Formålet med klubbens respitt konkurranser !

Formålet med klubbens respitt konkurranser er at nybegynnere skal konkurrere og 
ha mulighet til å vinne løp selv om langt mer erfarne hunder og førere deltar.
Dette under forutsetning at nybegynner ekvipasjen går feilfritt eller har samme feil 
som den videregående ekvipasjen og etter betydelig statistikk viser det seg at en
videregående klasse 3 ekvipasje må gå et meget godt løp for ikke å bli slått av en klasse 1 ekvipasje.

Ut fra flere års erfaring og betydelig statistikk viser det seg at nåværende standardtider
på de forskjellige klasser er så rettferdig som det kan bli og fortsatt får en nybegynner den gode følelsen av å vinne og mer erfarne førere må skjerpe seg ytterligere.

Når en klasse 1 ekvipasje har fått tre resultater blant de 3 beste og ikke over 5.99 feilpoeng
rykker ekvipasjen
umiddelbart opp i klasse 2 i klubbens respitt konkurranser.

Dette gjøres for at andre klasse 1 ekvipasjer skal ha mulighet til å vinne og den ekvipasje
som rykker opp må skjerpe seg ytterligere for å vinne i klasse 2 og få en videre fremgang.

Når en ekvipasje har hatt 3 resultater med 0 feilpoeng og blitt blant de 3 beste
rykker ekvipasjen
umiddelbart opp i klasse 3 i klubbens respitt konkurranser.

Dette gjøres for at andre klasse 2 ekvipasjer skal ha mulighet til å vinne og den ekvipasje
som rykker opp må skjerpe seg ytterligere for å vinne i klasse 3 
og dermed få en videre fremgang.

Forskjell i tider for de forskjellige klasser.

 Med nåværende standardtider som ble innført fra respitt 20 / 2003 
må en klasse stor 3 hund på en 142 meters bane gå:

15,78 sekunder hurtigere en en liten klasse 1 hund.
13,09 sekunder hurtigere en en mellom klasse 1 hund
9,47 sekunder hurtigere en en stor klasse 1 hund

9,47 sekunder hurtigere en en liten klasse 2 hund.
7,28 sekunder hurtigere en en mellom klasse 2 hund
4,30 sekunder hurtigere en en stor klasse 2 hund

4,30 sekunder hurtigere en en liten klasse 3 hund.
2,49 sekunder hurtigere en en mellom klasse 2 hund

Det aller viktigste innen respitt er å gå feilfritt og da vil man sannsynligvis bli en 
av de 3 beste i konkurransen.


GENERELT


Konkurransen følger kalenderåret ( 1.1 - 31.12 )
Alle oppsatte konkurranser teller
Hver ekvipasjes 15 beste resultater teller.
50 bonuspoeng gis for feilfrie løp.
1 bonuspoeng gis for hver deltager.

Plasserings poeng blir gitt etter følgende tabeller:

1.plass 100 poeng   2.plass  80 poeng 3.plass  60 poeng 4.plass   50 poeng 5.plass 40 poeng
6.plass 30 poeng 7.plass 20 poeng 8.plass 15 poeng 9.plass 10 poeng 10.plass 5 poeng


             Ved poenglikhet ved årets slutt vil vi skille på følgende måte:
- Høyest enkelt poeng sum
- Flest 1. plasser, så 2.plasser o.s.v


Resultatene blir lagt ut på SBK`s hjemmeside www.sbk1968.com

og på Jan`s side

http://haukejan.home.online.no

 

Det er viktig at den enkelte blir evaluert etter hvert løp og at de feil som gjøres  blir
kommentert og at løsningsforslag blir fremlagt.

Det vil også bli filmet endel fra konkurransene og på den måte kan
hundeeieren se de feil som gjøres og eventuelt lettere rette på feilene.

Dersom dette har interesse og du ønsker å være med eller har noen spørsmål,

kontakt Jan Haukeland tlf 51 88 15 81  mobil 906 60027

eller send en meil til:
haukejan@online.no


 

Sør Rogaland Brukshund klubb
Agility utvalget

2007