DOMMERANVISNING

Gjelder fra 1. januar 2005  

 

GENERELLE DOMMERANVISNINGER

1 INNLEDNING

Agility er en konkurranse der hunder skal forsere forskjellige hindre uten feil og på kortest mulig tid. Hovedvekten er i første rekke lagt på korrekt hinderpassering og dyktig føring, men hundens fart teller også med. I tilfelle samme antall totalfeil går den hunden som har færrest banefeil foran den hunden som har kortest tid. Fører kan benytte stemme og kroppsspråk i ubegrenset omfang, men kan ikke berøre hund eller hinder.

2 GENERELLE FORHOLD

Banen består av minimum 12 hindre og maksimum 20 hindre. Ved hinderkombinasjon bestående av 2 eller 3 høydehopp regnes dette som ett hinder. Total lengde på banen bør være mellom 100 og 200 m. Alle hundene i samme klasse går gjennom den samme banen.

Normal avstand mellom hindre skal være 5-7 meter, i en naturlig vei for hunden. Dette kan reduseres hvis det etterfølgende hinder er plassert i en vinkel på 90 grader eller mer i forhold til foregående. Dommeren bestemmer hindrenes plassering og rekkefølge - agility banene varierer derfor fra klasse til klasse og fra stevne til stevne.

Tiden tas i sekunder med to desimaler. Tidsbruk utover standardtid gir feilpoeng beregnet med to desimaler (1 sek. = 1 feilpoeng, 1,25 sek. = 1,25 feilpoeng). Dommeren kan - om nødvendig også under selve konkurransen, men seinest etter at 5 hunder har fullført banen - fastsette en annen standardtid. Banens lengde regnes med utgangspunkt i korteste naturlige vei fra hinder til hinder. Avstanden fra startstreken til første hinder og fra siste hinder til målstreken bør være 50 – 100 cm.  Makstid settes lik standardtid pluss 100%.

Hvis flere hunder er feilfrie kan det avholdes omløp. Dommeren opplyser dette før bedømmelsen starter. Omløpet avgjør kun rangeringen av ekvipasjene innbyrdes. På kritikken fra den ordinære omgangen påføres brukt tid, tidsfeil, hinderfeil og sum feil - og dessuten «Plassering etter omløp: nr x».

Alle uforutsette forhold som ikke er behandlet i regelverket vurderes av dommeren i hvert enkelt tilfelle.


BANEFEIL - DISKVALIFIKASJON - VEGRING
(Se også dommeranvisninger under hvert hinder.)

BANEFEIL

Hver banefeil medfører 5 feilpoeng. Banefeil dømmes ved følgende forhold:

• Riv av hinder eller del av hinder forårsaket av hund eller fører.

• Ved berøring av hund i forbindelse med hinderpassering eller ved berøring av hindre.
.Dersom fører oppfører seg slik at kontakt vil kunne skje, og skjer, dømmes banefeil.

• Hund som gjentatte ganger tar fysisk kontakt med føreren idømmes banefeil.

• Hund som ikke berører kontaktfeltene - en banefeil pr. manglende felt.

 

DISKVALIFIKASJON

Ekvipasjen diskvalifiseres ved følgende forhold:

• Hund som bærer halsbånd i ringen.

• Fører som har noe i hånden, eller har godbiter eller andre hjelpemidler med i ringen.

• Hund som passerer startlinjen før dommeren har gitt klarsignal med fløyte.

• Hund som lufter seg i ringen.

• Hund som er ute av førers kontroll og løper ut av ringen.

• Hund som passerer hinder feil vei.

• Hund som påbegynner utførelse av feil hinder.

• Ekvipasje som idømmes flere enn 2 vegringer totalt på banen.

• Vegring som ikke rettes opp.

• Ekvipasje som overskrider maks-tiden.

• Fører som hopper over hinder sammen med hunden.

• Fører som viser usportslig opptreden.

• Fører som viser upassende oppførsel overfor dommeren.

 

VEGRING

Hver vegring medfører 5 feilpoeng. Enhver vegring må umiddelbart korrigeres ved at hinderet passeres på nytt. Ellers diskvalifiseres ekvipasjen grunnet «feil hinder». Vegring dømmes ved følgende forhold:

• Hund som vegrer seg for å utføre et hinder (stopper opp).

• Fører som stopper hunden umiddelbart før et hinder.

• Fører som fysisk hjelper hunden ved hinderpassering.

• Hund som passerer forbi eller under et hinder.

 


 

PASSERING AV HINDER OG DOMMERANVISNINGER

SLALÅMHINDER

Passering av hinderet.

Hunden skal passere til høyre for den første pinnen. Til venstre for den andre, til høyre for den tredje, til venstre for den fjerde osv. Enhver feil i slalåmhinderet må rettes opp umiddelbart (enten fra der feilen oppsto eller ved å ta hele hinderet på nytt).

c) Dommeranvisning.

Ukorrekt inngang: Vegring.

Hunden går forbi en port: Banefeil (dømmes kun en gang pr hinderpassering).

Hunden passerer mer enn to pinner feil vei: Diskvalifikasjon pga. passering av hinder feil vei.

Hele hinderet skal være korrekt passert, ellers vil ekvipasjen bli diskvalifisert ved det neste hinderet.

MØNE

Passering av hinderet.

Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst  en labb eller del av en labb.

Dommeranvisning.

Hund som ikke kommer over hinderet ved første forsøk: Vegring

Hund som hopper/faller ned av hinderet før nedtur: Vegring.


BOM

Passering av hinderet.

Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst en labb eller del av en labb.

Dommeranvisning.

Hund som hopper/faller av hinderet før nedtur: Vegring.


VIPPE

Passering av hinderet.

Hunden skal passere over hinderet og berøre hvert av kontaktfeltene med minst en labb eller del av en labb.

Dommeranvisning.

Hund som hopper/faller ned før midtpunktet: Vegring.

Hund som hopper/faller ned før vippa er i bakken: Feil.

HJUL

Passering av hinderet.

Hunden skal hoppe gjennom hullet.

Dommeranvisning.

Hund som passerer utenfor ringen: Vegring.

BORD

Passering av hinderet.

Hunden skal være på bordet i 5 sekunder sammenhengende. Hunden kan fritt forandre posisjonen i løpet av de 5 sekundene. Hvis hunden forlater bordet før tellingen er ferdig og dommeren har gitt signal, må hunden tilbake på bordet hvor tellingen begynner fra start.

Dommeranvisning.

Hund som kryper/går under bordet: Vegring. Banefeil dømmes dersom hunden hopper/sklir ned av bordet. Hund som første gang hopper opp fra baksiden diskvalifiseres.


TUNNEL - RØR

Passering av hinderet.

Hunden skal gjennom tunnelen.

Dommeranvisning.

Hund som kommer ut samme vei som den gikk inn: Vegring.


TUNNEL - PØLSE

Passering av hinderet.

Hunden skal gjennom tunnelen.

Dommeranvisning.

Hund som kommer ut samme vei som den gikk inn: Vegring.


LENGDEHOPP

Passering av hinderet.

Hunden skal hoppe over hinderet uten å berøre eller rive noen av delene.

Dommeranvisning.

Hoppe/passere ved siden av hinderet: Vegring.

Hoppe over hinderet på tvers: Vegring.

Hoppe slik at hunden ikke passerer over alle delene (skjevt): Vegring.

Hund som ikke forsøker å hoppe, men løper gjennom hinderet: Vegring.

Hund som trår på eller river en eller flere seksjoner eller lander med en eller flere labber mellom seksjonene : Banefeil (tilfeldig kontakt medfører ikke feil).


HØYDEHOPP

Passering av hinderet.

Hunden skal hoppe over hinderet uten å rive.

Dommeranvisning.

Hoppe over vinge: Vegring.

Riving av hinderet: Banefeil.

HINDERKOMBINASJON

En hinderkombinasjon består av 2-3 vanlige, åpne hopphindre. Når hindrene står på linje, skal avstanden mellom hindrene være minimum 4,5 m. Hvert hopphinder dømmes som enkelthinder (med de samme regler som høydehopphinder). Dersom en hund idømmes vegring ved ett av elementene må hele kombinasjonen tas fra begynnelsen.


Diverse kommentarer angående klubbens
respitt konkurranser.

Forfattet av Jan 

Kun det som er beskrevet ovenfor skal dømmes og det er viktig at dommer følger disse retningslinjene. Jeg vil prøve å beskrive endel ut fra min erfaring på respitt og på vanlige konkurranser for å orientere dommerne på respitten til å få en mest mulig korrekt dømming av den enkelte ekvipasje.

SLALÅMHINDER

Dette er godt beskrevet ovenfor, men legg merke til

Hunden går forbi en port: Banefeil (dømmes kun en gang pr hinderpassering).

Dette vil si at dersom hunden hopper over et hinder og fører ikke oppdager dette vil hunden komme feil ut og da vil den bli disket dersom den tar neste hinder.
Dersom fører oppdager feilen blir det kun dømt en banefeil selv om ekvipasjen sliter med å få det korrekt, men tiden går fort ved feil i slalåm.

 

MØNE

Her er det viktig at dommer plasserer seg på en måte som gjør at det er full oversikt over opp og nedganger. Husk at det er et godkjent felt dersom en labb berører hinderet.
Mange dommere er ofte på etterskudd og har ikke den fulle oversikt over om hunden har en labb på feltet og i tillegg dømmer mange feil dersom de ser at hunden hopper uten at de har den rette posisjon for å kunne se om en labb er på feltet.

Døm det du ser av feil og ikke det du tror uten å kunne se om hunden kunne ha en labb på feltet.

BOM

Her er det også viktig at dommer plasserer seg på en måte som gjør at det er full oversikt over opp og nedganger. Husk at det er et godkjent felt dersom en labb berører hinderet.
Mange dommere er ofte på etterskudd og har ikke den fulle oversikt over om hunden har en labb på feltet og i tillegg dømmer mange feil dersom de ser at hunden hopper uten at de har den rette posisjon for å kunne se om en labb er på feltet.

Døm det du ser av feil og ikke det du tror uten å kunne se om hunden kunne ha en labb på feltet.

VIPPE

Her skal det kun dømmes vegring dersom hunden faller / hopper ned før midtpunktet på vippen og da må hunden ta hinderet på nytt.

På vippen kan hunden få 15 feilpoeng ved at den hopper over feltet på oppgangen, hopper over feltet på nedgangen og vippen er ikke i bakken før hunden forlater denne.

Mange dommere ute er meget nøye med at vippen skal være i bakken før hunden forlater hinderet, men her har vi også problematikken ved at hunden hopper men den legger kraft i frasparket og presser vippen ned sånn at den er i bakken før hunden forlater hinderet og da skal det IKKE dømmes feil.

HJUL

 Hunden skal gjennom hjulet og det blir vegring dersom den hopper ved siden av hjulet. Det blir også vegring dersom den går forbi hjulet.


TUNNEL - RØR / PØLSE

 Hunden skal gjennom røret / pølsen og det blir vegring dersom den kommer ut igjen damme vei som den gikk inn. Det blir også vegring dersom den løper ved siden av inngangen.


LENGDEHOPP

Dette er godt beskrevet ovenfor, men legg merke til

(tilfeldig kontakt medfører ikke feil).

 

HØYDEHOPP

Dette er godt beskrevet ovenfor.

 

HINDERKOMBINASJON

Dette er godt beskrevet ovenfor, men legg merket til minimums avstanden mellom hindrene dersom de står på linje.

 

DIVERSE

Fra tid til annen blir det satt opp hundre eller kombinasjoner som er tett inntill hverandre eller hunden skal gå inn en bestemt inngang på tunnelen. Dersom hunden er på vei mot feilt hinder eller inngang, men føreren klarer å avverge feilen og får den inn i rett inngang eller over rett hopp uten at hunden passerer hinderet eller inngangen den skulle over / inn i skal det ikke dømmes hverken  FEIL ELLER VEGRING.

 

Sør Rogaland Brukshund Klubb
Agilitygruppen

2005