RESPITT KONKURRANSER
I
Sør Rogaland Brukshund Klubb.


Regler for 2005


 

Agility utvalget har før 2004 sesongen vedtatt å forandre reglene for respitt konkurransene i klubben.

Endringen går i korthet ut på at vi følger NKK`s regler for  agility konkurranser med noen forandringer tilpasset vår klubb.

Før 2003 sesongen ble det besluttet at også rene hopp konkurranser skal innlemmes  vårt konkurranse program.
Dette vil si at på dager med mere en en konkurranse vil den ene gå som en ren hoppkonkurranse.

For hopp konkurranser blir det ikke innført egne standardtider samsvarende med  NKK sine standardtider, men vi vil benytte de samme omregninger både for agility og for  rene hoppkonkurranser.

Dette blir gjort da vi mener at NKK`s standardtider for hopp var satt opp med meget strenge marginer og de aller fleste ville få tidsfeil.

Med vår omregning vil allikevel den ekvipasje med best tid under standardtid bli vinneren, men det vil ikke bli så mange ekvipasjer som får tidsfeil

1.
RESPITTKONKURRANSER

  SBK avvikler  35 respitt konkurranser i kalenderåret, dette vil gå som  som 17 doble konkurranser
etter oppsatt terminliste.
 Den ene blir fortrinnsvis på en søndag og den andre på en mandag og kun en enkeltkonkurranse helt i slutten av 2005

I prinsippet skal det da arrangeres en vanlig agility konkurranse og en hoppkonkurranse

Respitt konkurranse er en konkurranseform hvor nybegynnere kan konkurrere på linje med erfarne ekvipasjer.
Ved hyppige konkurranser kan nybegynneren fra et tidlig tidspunkt lære av sine feil i konkurransesammenheng og dermed arbeide med de feil som oppstår på treningen.

Det er utarbeidet en terminliste for hele året. Konkurransene blir avholdt etter denne, men det kan bli forandringer dersom været ikke tillater konkurranser eller spesielle forhold tilsier at en konkurranse må flyttes.

Dette avgjøres av agility utvalget.

Start søndags konkurransene blir kl 14,30 med fremmøte fra kl 14

Start mandagskonkurransene blir kl 18.30 med fremmøte fra kl 18

Mandagskonkurransen er flyttet frem til kl 18.30 og dette er gjort for at vi skal få bedre kontakt med
klubbens nybegynnere.

Ønsket og håpet er at de nye også vil være med på banebygging, skriving, tidtaking med mere.

De nye utøverne kan lære mye av dette og de vil bli fortere kjent med oss andre og selvsagt kan
de være med på å BRIFE når banene er ferdigbygge.

Dersom nye utøvere velger å trene når mandagskonkurransen går må dette gjøres på banen lengst
vekke fra klubbhuset.

Det er også viktig at alle møter frem i god tid for å være med på banebygging.
Dette er ikke en konkurranseform hvor enkelte kan forvente å komme til DUK OG DEKKET BORD.

Alle må være med å ta et tak under banebygging, tidtaking, skriving og dømming


2.
DELTAGERE

Alle betalende medlemmer av klubben, Sør Rogaland Brukshund Klubb kan delta i klubbens respitt konkurranser.

Forandring fra NKK`s regler er at både dommer, skriver og eventuelt rings ekretær kan delta i konkurransen.

Det tillates også at flere førere kan gå med en og samme hund.
 

3.
DELTAGERBERETTIGEDE HUNDER

Respitt konkurransene er åpen for alle hunder over 12 måner hvor fører er medlem av klubben.

Imidlertid skal store hunder som offisielt konkurrerer i klasse 3
mellom 12 og 18 måner gå på lave hindre tilpasset mellomhunder.

Tisper med løpetid kan ikke delta.

SBK har intet ansvar for de deltagende hunder eller skade de måtte forvolde.


4.
PÅMELDINGSAVGIFT

Påmeldingsavgiften for 2005 er satt til kr. 250,- pr. ekvipasje for hele kalenderåret  eller kr. 30 pr. konkurranse.

Dette betales kontant ved påmelding for førere som ikke har betalt årskontingent.

Det vil bli gitt rabatt til førere som har flere hunder.
Det blir da kr.250 for første hund, kr.150 for den andre hunden og kr.50 for følgende hunder.

Dersom flere ønsker å gå med same hund, eller med en annens hund må vedkommende  betale same avgift som nevnt ovenfor.

De som ønsker å betale avgift for hele 2005 betaler dette direkte inn
på klubbens konto til

Sør Rogaland Brukshund Klubb
Postboks 5513
4081 STAVANGER

Konto nr. 3280.10.38793

Merk innbetalingen med respitt 2005 og hundens eller hundenes navn.

Ta med kvittering for registrering av betalingen

5.
PÅMELDING

Påmelding skjer ved oppmøte og prøv derfor å komme minst en halv time før start da alle må være med på å bygge banen.

6.
KLASSEINNDELING

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse liten:
For hunder under 35  cm skulderhøyde


Klasse mellom:

For hunder f.o.m 35 og mindre en 43 cm skulderhøyde

Klasse stor:
For hunder f.o.m  43 cm skulderhøyde

Deltageren må melde på hunden i riktig klasse. Ved tvil kan dommeren forlange hunden kontrollmålt
Hund som har deltatt i klasse stor kan ikke senere delta i mindre klasser

Agility klasse 1:
Alle nybegynnere og  hunder som ikke 3 ganger har blitt blant de
3 beste i klasse 1 med maksimum 5,99 feilpoeng.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste med maksimum
5,99 feilpoeng rykker hunden opp i klasse 2

Agility klasse 2:
Hunder som nå deltar i klasse 2 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 1 med maksimum 5.99
feilpoeng, men som ikke 3 ganger har blitt de 3 beste i klasse 2 med
maksimum 0,00 feilpoeng gå i klasse 2.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

Straks hunden 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum 0,00  feilpoeng rykker hunden opp i klasse 3

Agility klasse 3:
Hunder som nå deltar i klasse 3 starter i denne klassen.
Videre vil hunder som 3 ganger har blitt blant de 3 beste i klasse 2 med maksimum  0,00 feilpoeng deretter delta i klasse 3.

Dette gjelder både offisielle konkurranser og respitt konkurranser

I SBK`s respittregler rykker en hund opp etter de gamle reglene
og fører kan ikke selv bestemme når opprykk skal finne sted.

Hund som har deltatt i høyere klasse kan ikke senere delta i lavere klasse.

7.
PREMIERING

Det premieres etter årets slutt med 1/4 av deltagende ekvipasjer
gjennom hele året.

Premiene blir gravert med plass og tekst / årstall.

Videre vil vinneren i hver respitt konkurranse få en premie for innsatsen.

8.
DISKVALIFIKASJON-VEGRING-BANEFEIL

Her følger vi NKK`s regler hvor deltagere blir disket ved 3 vegring.

9.
Dømmingen går på omgang sånn at alle kan lære seg dette.
Det må være 1 dommer, 1 tidtaker samt 1 skriver.

10.

Løpet

For at den enkelte skal få best mulig utbytte av klubbens respitt konkurranser vil vi for
2005 sesongen innføre noen forbedringer som vil komme utøverne tilgode.

En ekvipasje som under løpet får problemer med kombinasjoner eller finner ut etter løpet
at noe  burde vært gjort annerledes har vedkommende ekvipasje tid til rådighet
og krav på hjelp av de andre deltakerne for å finne løsning på problemet som oppsto før
neste ekvipasje starter.
Det er da viktig å gjennomføre feilrettingen med til dels samme fart som under selve løpet.

Vi bør også etter første konkurranse avsette tid dersom noen fortsatt har lyst til å prøve banen
eller noen kombinasjoner for å få ting til å gli bedre mellom hund og fører.

Det er derfor av største viktighet både for hund å fører at man til slutt sitter igjen med
en positiv opplevelse av konkurransen og banen og at innstillingen til slutt er:

DETTE GREIDE VI MEGET BRA !
 

Vi vil også i 2005 sesongen bruke klubbens kamera for å filme de fleste løperne og her vil det da
bli mulighet for etter konkurransen å granske sitt eget løp for å lete etter forbedringer man kan arbeide med under senere treningerFASTSETTING AV STANDARDTID

Før start skal dommeren måle / skritte opp banen og standardtid skal utregnes for de forskjellige klassene helt etter tidene for den enkelte klasse beskrevet under.

Det skal ikke gjøres avrundinger for noen av klassene og 2 desimaler skal benyttes.


Agility og hopp klasse 1:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra  100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:

Klasse liten: 2.25 meter / sek
Klasse mellom: 2.35 meter / sek
Klasse stor: 2.50 meter / sekAgility og hopp klasse 2:
 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser
og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.50 meter / sek
Klasse mellom: 2.60 meter / sek
Klasse stor: 2.75 meter / sek


Agility og hopp klasse 3: 
jfr.reglenes pkt. 6.

Klassen bør inneholde alle hindertyper i vanlig agility og alle hinder med felt fjernes ved hopp konkurranser og banen bør ha en lengde fra 100 til 200 meter.
Standardtid regnes ut med utgangspunkt i en hastighet på:
 

Klasse liten: 2.75 meter / sek
Klasse mellom: 2.85 meter / sek
Klasse stor: 3.00 meter / sek


GENERELT


Konkurransen følger kalenderåret ( 1.1 - 31.12 )
Alle oppsatte konkurranser teller
Hver ekvipasjes 15 beste resultater teller.
50 bonuspoeng gis for feilfrie løp.
1 bonuspoeng gis for hver deltager.

Plasserings poeng blir gitt etter følgende tabeller:

1.plass 100 poeng   2.plass  80 poeng 3.plass  60 poeng 4.plass   50 poeng 5.plass 40 poeng
6.plass 30 poeng 7.plass 20 poeng 8.plass 15 poeng 9.plass 10 poeng 10.plass 5 poeng


             Ved poenglikhet ved årets slutt vil vi skille på følgende måte:
- Høyest enkelt poeng sum
- Flest 1. plasser, så 2.plasser o.s.v


Resultatene blir lagt ut på SBK`s hjemmeside www.sbk1968.com

og på Jan`s side

http://haukejan.home.online.no

 

Det er viktig at den enkelte blir evaluert etter hvert løp og at de feil som gjøres  blir
kommentert og at løsningsforslag blir fremlagt.

Det vil også bli filmet endel fra konkurransene og på den måte kan
hundeeieren se de feil som gjøres og eventuelt lettere rette på feilene.

Dersom dette har interesse og du ønsker å være med eller har noen spørsmål,

kontakt Jan Haukeland tlf 51 88 15 81  mobil 906 60027

eller send en meil til:
haukejan@online.no


 

Sør Rogaland Brukshund klubb

Agility utvalget

2005